Hovedside Nyhetsbrev Kort fra Brussel 2011 Kort fra Brussel 11/2011
Kort fra Brussel 11/2011
torsdag 08. september 2011 14:47

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Last ned pdf versjon her.


Fra Tønnsberg til Brussel – Trond Stenhaug
Gjennom Vestfold fylkeskommunes medlemskap i Osloregionens Europakontor (ORE) fikk Trond Stenhaug, rådmann i Tønnsberg kommune, muligheten til å hospitere på Osloregionens Europakontor i tre måneder i perioden april-juni 2011. Under oppholdet deltok rådmannen på en rekke møter med ulike norske aktører, for eksempel  KS, Den Norske EU Delegasjonen, regionskontorer, LO og NHO, for å nevne noen. I tillegg kom han i nær kontakt med europeiske organisajoner og nettverk på politisk og faglig nivå (EFTA, FMO, ESA, EPC, ERRIN, Europakommisjonen, Europaparlamentet, etc.). Gjennom en målrettet og ikke minst hektisk hverdag opparbeidet rådmannen seg både oversikts- og dybdekunnskap i EU-systemet og etablerte nær kontakt mot nøkkelaktører i Brussel-miljøet. ”Min personlige ambisjon var å møte systemets aktører, organisasjoner, beslutningstakere og de mange møtearenaer EU utgjør. I tillegg muligheten for å knytte kontakter og etablere nettverk ift relevante fag- og politikkområder. For å klare dette trenger man tid”. Tid har man sjelden nok av i EU hovedstaden og derfor har rådmannen allerede planlagt ny tur til Brussel til høsten. Vel møtt igjen! Les hele rapporten her.
2013 Innbyggernes Europaår

Europakommisjonen har lagt frem forslag om at 2013 skal være Borgerenes Europaår. Formålet med året er å gjøre den europeiske befolkningen mer bevisst på hvilke rettigheter de har som EU-borgere, hvordan de i større grad kan benytte seg av disse rettighetene, og hvordan de kan delta i politikkutforming på europeisk nivå. Les mer her.
Konkurranse for enterprenøriske regioner i 2013
The European Entrepreneurial Region (EER)” er en pris som er blitt delt ut av Regionskomiteen (CoR) siden 2009 med formålet å belønne regioner som kan vise til den beste politiske visjonen for økt entreprenørskap. Kriteriene for prisen er utelukkende politisk visjon og fremtidsrettet tankesett; økonomisk posisjon og fremdrift har ingen innflytelse. Prisen er et ledd i implementering av ”The Small Business Act for Europe” - Europakommisjonens politikk for små- og mellomstore bedrifter. Prisen deles ut årlig til inntill tre regioner. Konkurransen for 2013 er i gang og norske regioner kan delta. Les mer her.  

EUs langtidsbudsjett 2014 – 2020 og samhørighetspolitikken

Europakommisjonen foreslår en samlet ramme for neste budsjettperiode (Multiannual Financial Framework (MFF)) på 1,025 milliarder Euro i forpliktelsesbevilgninger som tilsvarer 1,05 % av EUs samlede BNP, som er en økning på 5,7%. Det nye forslaget til langtidsbudsjettet skisserer en mer målrettet samhørighetspolitikk som skal bidra til å styrke vekst og effektivitet slik det er beskrevet i 2020-strategien. Det foreslås et felles rammeverk for ERDF – European Regional Development Fund, ESF – European Social Fund og Cohesion fund. Les mer her.
Evaluering av miljøpolitikken
Europakommisjonen la 31. august frem den endelige vurderingen av EUs sjette miljøhandlingsprogram, 6th Community Environment Action Programme (EAP). Programmet har vært en strategisk ramme for miljøpolitikken i perioden 2002-2012, og er det sjette programmet i rekken. EUs miljøpolitikk har siden begynnelsen av 1970-tallet blitt utviklet innen rammen for miljøhandlingsprogrammer. De siste tiårene har programmet vært et viktig hjelpemiddel for miljølovgivningen i unionen, siden det har berørt mange miljøområder. Evalueringen viser overordnede fremskritt innen miljøpolitikken, men medlemslandene må bli flinkere på å implementere regelverket. Noen av de største resultatene på miljøområdet de siste tiårene er utvidelsen av Natura 2000-nettet, som i dag omfatter omlag 18 prosent av EUs landområder, innføringen av en overordnet kjemikaliepolitikk, samt innsatsen mot klimaendringene. Dog må fremskritt gjøres i implementeringen av mål og bestemmelser når det gjelder vern om naturmangfold, vannkvalitet og jordsmonn. Les pressemeldingen og finn mer informasjon om miljøhandlingsprogrammet på EUs nyhetstjeneste RAPID her.

Europakommisjonen presenterer forslag til ny ekstern energipolitikk

Europakommisjonen presenterte 7.september et forslag til en ny ekstern energipolitikk. Det er første gang EU har lagt frem en omfattende strategi når det gjelder relasjoner til tredjeland på energiområdet. Et sentralt mål i strategien er å skape en forbedret koordinering mellom EUs medlemsland, når det gjelder identifisering og iverksetting av prioriteringer i den eksterne energipolitikken. Sikker, bærekraftig og konkurransedyktig energi er av grunnleggende vekt for EUs økonomi, industri og borgere, og et kjernemål i EU-policy. For å oppnå dette målet trenger EU tilstrekkelige virkemidler og handlekraft innenfor EU og fremme sine interesser i forhold til tredjeland. Europakommisjonen foreslår derfor blant annet å etablere en informasjonsutvekslingsmekanisme, som kan brukes ved forhandlinger med tredjeland. Mekanismen skal styrke medlemslandenes forhandlingsposisjon i forhold til tredjeland og samtidlig garantere forsyningstrygghet, et vel fungerende indre markede, og tydelig informasjon om rettssikkerheten for investorer. Les mer om EUs eksterne energipolitikk her.
Seminar om EUs helse- og sosialprogrammer i Oslo

Osloregionens Europakontor og Den europeiske unions delegasjon til Norge organiserte 7. september et seminar om EUs helse- og sosialprogrammer i delegasjonens lokaler i Oslo. Programmene som ble presentert var EUs helseprogram; EUs narkotikaprogram; Daphne III, EUs program mot vold mot barn og kvinner; og Progress, EUs program for sysselsetting og sosialpolitikk. I tillegg til presentasjoner fra de nasjonale kontaktpunktene for programmene, ble deltakerne presentert for prosjektene HEPROGRESS (Progress-programmet, Østfold Fylkeskommune), Between Honour and Shame (DaphneIII, Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger), og Sunne Barn i Sunne Familier (Helseprogrammet, Sagene Bydel).  De omlag 50 deltakerne fra offentlig og privat sektor er nå forhåpentligvis bedre rustet til å søke om prosjektmidler fra EU.

En hyllest til humanitære hjelpearbeidere
19. august var den internasjonale dagen for humanitært arbeid. Dagen markeres over hele verden og  retter lyset mot det viktige arbeidet bistandsarbeidere utfører verden over. World Humanitarian Day ble lansert av FN i 2008 og er en hyllest til  kvinner og menn som har valgt å beskytte og forbedre andres liv samtidig som de risikerer livet i konfliktsoner. EU står for omlag 37% av all humanitær bistand i verden.  Europakommisjonen gjør i denne sammenheng en aktiv innsats for at Europa skal kunne fortsette å være en rollemodell for andre land på det humanitære området. Generaldirektorat for humanitær bistand og sivilbeskyttelse (ECHO) har over 400 ansatte på 47 lokalkontorer rundt om i verden, hvor der er behov for humanitær hjelp. Les mer om dagen her.

Tilgjengelige automater

Det er en tendens med stadig større selvbetjening i det offentlige og selvbetjeningsterminaler er blitt noe man må regne med. De inkluderer kasser på supermarkeder, selvbetjent innsjekking på hoteller, betaling ved bensinpumpen og en rekke løsninger til parkering, salgsterminaler og billettkjøp. Tjenestene er i utgangspunktet åpne for alle, men i praksis lite tilgjengelige for funksjonshemmede og eldre personer. Ifølge en EU undersøkelse har bare 38 % av bankenes pengeautomater i EU innstillinger som stor skrift og talefunksjoner for eldre, handikappede og ikke minst fremmedspråklige. Derfor har Europakommisjonen nå besluttet å bevilge en støtte på 3,41 millioner euro til projektet "APSIS4All" som har som formål å utvikle flere tigjengelige kontantautomater i EU. Les mer om prosjektet her.
Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation

I slutten av juni presenterte Máire Geoghegan-Quinn, kommissær med ansvar for forskning og innovasjon, det nye navnet på EUs fremtidlige forsknings- og innovasjonsprogram. Programmet, som er etterfølgeren til det nå pågående syvende rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling (FP7), vil hete Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation. Det nye programmet vil starte fra 1. januar 2014. Norge deltar i det syvende rammeprogrammet, og må før iverksettingen av den nye programperioden ta beslutt om deltakelse i det nye programmet. Det nye navnet er ikke bare en benevnelse for et nytt ”FP8”, men det er navnet på et nytt, integrert finansieringssystem som skal dekke alle områder som i dag dekkes av det syvende rammeprogrammet, CIP-programmet (the Competetiveness and Innovation Framework Programme) og Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT). Disse ulike finansieringsordningene vil fra 2014 samles under en paraply og få et felles nytt rammeverk. Forsknings- og innovasjonsfinansieringen vil ha et tydelig fokus på å adressere globale utfordringer, og tilgjengeligheten til programmene og deltakelsen vil bli forenklet. Les mer om Horizon 2020 her.

Europa mangler grunnleggende leseferdigheter

20% av Europas 15-åringer og nesten 80 millioner voksne i Europa mangler grunnleggende leseferdigheter. Mangel på kunnskaper, kompetanse og kvalifikasjoner hindrer både unges og voksnes individuelle muligheter til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og står i veien for utvikling, økonomisk vekst og integrasjon i Europa. PISA-unersøkelsen i regi av OECD er den mest kjente måligen av 15-åringers ferdigheter og kunnskaper i lesing (men også i matematikk og naturfag). Undersøkelsen i 2011 viste at hver femte 15-åring har svake leseferdigheter. Det er fremskritt siden 2006 da 24.1% var i denne kategorien, men det er fortsatt svakt. Målet er å redusere tallet til 15% og det er bare Belgia (Flandern), Danmark, Estland, Finland og Polen som har nådd dette målet per i dag. Norge har hatt  fremgang og frem til 2009 da denne andelen var 14,9% for Norge. Les mer her.

Fokus på bedring av lese og skrivevansker i Europa

EUs innsats for å fremme bedre leseferdigheter er knyttet til den overordnede strategien - Europa 2020 - og de såkalte flaggskipsinitiativene ”Youth on the Move” og ”Agenda for New Skills and Jobs”. Disse initiativene er en helhetlig satsing mellom landene for mer og bedre utdanning og livslang læring i Europa. 11. juli 2011 publiserte Europakommisjonen en rapport utarbeidet av Eurydice-nettverket -  Teaching Reading in Europe: Contexts, policies and practices. Rapporten fokuserer på 4 hovedtema: didaktikk og undervisningsmetoder, hvordan det arbeides med lesevanskeligheter og  lærerutdanning. Les mer her.

EUs researchers’ night 2011

Researchers’ Night ble lansert av Europakommisjonen under initiativet “Researchers in Europe” i 2005. Initiativet består av et ”enkveldsarrangement” som retter seg mot det allmenne publikum med ”edutainment”-aktiviteter som øker publikums kunnskap om forskere og forskning. Forskningsdagens sekretariat har koordinert den norske Researchers' Night- deltagelsen siden starten. Norge deltar og i år er det 14 arrangementer over hele landet. Les mer her.Kulturturisme i fokus – ny utlysning

Europakommisjonens generaldirektorat for næringsliv og industri (DG Enterprise and Industry) utlyste nylig midler til prosjekter som skal bl.a bidra til å utvikle kulturturisme i EU, styrke transnasjonalt samarbeid innenfor turisme og øke oppmerksomhet mot Europeiske kulturveier. Søknadsfristen er 7. oktober. Les mer om utlsyningen her.

Europeiske Kulturminnedager
De europeiske kulturminnedagene (European Heritage Days) arrangeres over hele Europa hver høst i september. Det var Europarådets Kulturminne-vernkomité som tok initiativet til felles europeiske kulturminnedager på en konferanse i 1985. Siden 1996 har Norge vært fast deltager. Kulturminnedagen er den norske delen av European Heritage Days (EHD). Gjennom ulike arrangementer over hele landet blir historiske monumenter, verneverdige bygninger og gjenstander, bygningsmiljøer og kulturlandskap vist fram for publikum, og hus og anlegg åpnes for folk flest slik at de får anledning til å oppleve stedet og høre dets historie. Museer, kommuner, fylkeskommuner og frivillige lag og foreninger kan lage et arrangement og melde dette til Kulturminnedagens arrangementsliste. Blant de påmeldte velges en vinner av Kulturminnedagens pris på 30 000 kroner. Hvert år velges et nytt tema, og for kulturminnedagen 2011 er temaet «Skjulte skatter. Spor i landskapet». Les mer her.

Tre filmer slåss om LUX-prisen 2011

Prisen skal fremme europeisk film og bidra til  å spre den over land- og språkgrenser. Tre filmer slåss om prisen 2011: "Attenberg" av Athina Rachel Tsangari, "Les neiges du Kilimandjaro" av Robert Guédiguian og "Play" av Ruben Östlund. På lik linje med tidligere år tar filmene opp aktuelle problemer og reiser viktige spørsmål om kultur, familie og våre liv. De tre filmene vil bli vist på filmfestivalen i Venezia mellom 31. august og 9. september. Les mer her.

EU-midler til brukerorientert design
Europakommisjonen lyste nylig ut midler til europeisk samarbeid for å utvikle tiltak og strategier innenfor ikke-teknologisk brukerorientert design. Utlysningen er et ledd i oppfølgingen av EUs innovasjonspolitikk og skal stimulere til samarbeidsprosjekter og erfaringsutvekslinger på tvers av landgrensene. Midlene er tildelt etter søknad med frist 10. oktober 2011. Les mer her.Launching 2012 SIRG: Regions for active ageing, Brussel, 21. September 2011

2012 er Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene, og 21. september 2011 åpnes Social Incusion Regional Group (SIRG) sin seminarrekke om Aktiv Aldring i Brussel. SIRG er et Brussel-basert regionalt nettverk som legger til rette for samarbeid og erfaringsutveksling rundt sosiale spørsmål. Seminarrekken vil ta for seg fire tema knyttet til Aktiv Aldring: Helse og forebyggende arbeid, Aktiv deltakelse, Sosial Innovasjon i eldreomsorgen og Uavhengig bolig og livsførsel. 21. september har SIRG-nettverket invitert representanter fra Europakommisjonen, Regionskomitéen og Europaparlamentet til å diskutere regioners og lokalsamfunns arbeid knyttet til aktiv aldring. Fire eksempler på god praksis vil presenteres, deriblant Folkehelseprogrammet i Telemark sitt prosjekt “Aktiv Senior Telemark”. For mer informasjon, kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .

Administrasjonsseminar i Brussel 10. oktober 2011

Ønsker du å fordype deg i EU og EØS og få et spennende innblikk i aktuell policyutvikling og sakene som preger det europeiske nyhetsbildet for tiden? Seminaret passer for ansatte som ønsker å lære mer om EU/EØS’ politikk, policyutvikling og aktuelle saker som står høyt på EUs agenda og i nyhetsbildet. Ansatte hos Osloregionens Europakontors medlemmer inviteres i tillegg til deltagelse på det årlige Open Days arrangementet med oppstart 10. oktober. Du finner mer informasjon om Open Days her. Temaer som vil bli belyst er:
•    Eurokrisen, euroen og dets fremtid
•    Den nye programperioden 2014-2020, Forsknings- og innovasjonsprogrammet ”Horizon 2020” og EUs innovasjonsunion
•    Migrasjonspolitikken i EU, demografiske utfordringer, hvordan urolighetene i Nord-Afrika påvirker flyktingstrømmene i Europa og EUs humanitære ansvar
•    Europaparlamentets nytenkende, spennende og i blant ”provoserende” arbeid med sosiale medier og eKommunikasjon
Les mer om seminaret her.

Innføringskurs i EU/EØS 19.-21. oktober 2011 – ”Med kultur i fokus”, Brussel

Osloregionens Europakontoret i Brussel inviterer sine medlemmer til Innføringskurs i EU/EØS 19-21. oktober 2011. Dette arrangementet vil gi deltakerne en grunnleggende innføring i EU/EØS. Kurset passer for ansatte og politikere fra alle medlemmer som ønsker å lære mer om EU/EØS’ struktur og oppbygning samt dets relevans for det regionale og lokale nivået. Temaer som EU/EØS’ institusjoner, oppbygning og beslutningsprosess, EU-programmer og regionalt samarbeid i Europa vil bli belyst. Denne gangen blir det fokus på europeisk kultur- og reiselivspolitikk og muligheter for regional og lokal utvikling. Innføringskurset finner sted i Brussel samtidig med den årlige ”European Culture Forum” (20.- 21. oktober) hvor deltagere fra sivilsamfunn, kulturliv, medlemsland og EU-institusjoner samles for å gjøre opp status så langt og diskutere veien videre. Påmeldingskjema finner du her og påmeldingsfristen er 19. september 2011.

Den Nordiske Hydrogenkonferansen 2011, 25-26 oktober, Malmö

Den Nordiske Hydrogenkonferansen 2011 går av stabelen i høst, 25-26.oktober i Malmö. Dette vil være møtestedet for industri, forskning og beslutningstakere som jobber med hydrogen og brenselceller i de nordiske landene. NB! Norske doktogradsstipendiater vil få støtte til reise og opphold. For ytterligere informasjon og påmelding, se her.

”EU-prosjekter – fra idé til søknad”, 17. november 2011, Drammen

Osloregionens Europakontor inviterer ansatte hos våre medlemmer til et praktisk rettet prosjektutviklingskurs om hvordan jobbe fra idé til ferdig prosjektsøknad. Kurset vil passe for ansatte som vurderer å gå i gang med et europeisk prosjekt og som ønsker en grundig innføring i arbeid med EU-prosjekter. Kurset vil finne sted på Papirbredden i Drammen 17. november. Det er maksimalt 20 plasser til disposisjon og fordeling av plasser skjer etter først-til-mølla-prinsippet. Mer info og påmelding kommer snart. Påmeldingsfrist 17. oktober 2011.
Kunnskapsparken Hedmark på Interreg-samling i Hviterussland

Interreg 4B-prosjektet IBI-Net (Intercountry Business Incubators-Network) hadde sin 4. samling i Minsk, hovedstaden i Hviterussland. Kunnskapsparken Hedmark er partner i prosjektet med fylkeskommunen som medfinansiør. Gjennom et internasjonalt samarbeid kan Kunnskapsparken Hedmark styrke sin rolle i innovasjonsarbeidet. Hviterusslands satsing på teknologiparker og inkubatorer siden tidlig 1990-tall ligner svært mye på den satsingen som har funnet sted i Europa, Norge og Hedmark. Kunnskapsparken Hedmark øker gjennom prosjektet sin internasjonale innsikt og bygger opp et interessant nettverk med andre inkubatorer som også vil styrke inkubatorbedriftene i Hedmark. 6 land deltar i IBI-Net, i tillegg til Norge, deltar Latvia, Polen, Hviterussland (Belarus), Tyskland og Sverige. St. Petersburgregionen i Russland deltar som assosiert partner. Hviterusslands deltakelse finansieres med 95 % av EU gjennom ENPI, som er EU’s nabolandsprogram. Les mer om saken på Hedmark fylkeskommunes hjemmeside her.

Who’s afraid of The Big Bad Wolf? EU-prosjekt i Oppland
Vargstad videregåendeskole har i samarbeid med ni andre skoler i Europa fått støtte fra EU til prosjektet "Who’s afraid of the Big Bad Wolf", predators in life and legend. Støtten blir gitt gjennom Comenius og i løpet av to år skal elevene bli bedre kjent med rovdyr i legender, eventyr og i hverdagen. Det er lagt opp til 5 workshops i perioden. I oktober arrangeres første workshop og den er lagt til CX MonNatura Pirinius i Valls d’Àneu, i Pallars Sobirà, Catalonia, Spania. Vargstad samarbeider i dette prosjektet med skoler i Montbui (Spania), Courmayeur (Italia), Świdnica (Polen), Giraltovce (Slovakia), Päinurme (Estland), Selfoss (Island), Kaunas (Litauen), Vila Pouca de Aguiar (Portugal) og Suceava (Romania).  Prosjektet har fått tildelt mellom 20.000- 24.000 Euro per skole, som skal dekke minimum 24 reiser og andre aktiviteter. Les mer om prosjektet på Oppland fylkeskommunes hjemmeside her.


Kulturprogrammet: Tilskudd til virksomheter som er aktive på europeisk nivå innen kulturfeltet, 15. september

Mediaprogrammet: Utvikling, distribusjon, markedsføring og opplæring, 15. september

Livslang læring: Comenius, 16. september

Livslang læring: Grundtvig, 16. september

Media Mundus: 23. september

Kulturprogrammet: Samarbeidstiltak (inntil 2 år), 5. oktober

Kulturporgammet: Flerårige prosjekter (3-5 år), 5. oktober

Kulturturisme i EU, 7. oktober

European Design Innovation Initiative: EUs handlingsplan for innovasjon og design, 10.oktober

Kulturprogrammet: Samarbeidsprosjekter innen kulturpolitisk analyse, 5. oktober

Aktiv Ungdom: Partnersamarbeid med aktører som er aktive på ungdomsfeltet på europeisk nivå, 3. november

Kulturprogrammet : Kulturfestivaler, 15. november
Uke 36
Hospitanter: Svein Åge Lauritzen, Thomas Andre Hansen – Østfold fylkeskommune
Nettverksmøte med Folkehelserådgivere fra Osloregionen, Oslo
Informasjonsseminar om EUs helse- og sosialprogrammer, Oslo

Uke 37
Marco Polo informasjonsdag, Brussel
ERRIN Transportarbeidsgruppemøte, Brussel
ERRIN Design days working group, Brussel
Nyopprettet arbeidsgruppe på transportområdet med samferdselsråden på EU-delegasjonen, Brussel
Møte med SIRG-nettverket, Brussel
Deltakelse på Senter for Seniorpolitikks workshop om norsk deltakelse i Aktiv Aldring-året, Oslo

Uke 38
Regions for Active Ageing – SIRG-seminar, Brussel
Foredrag for KS-gruppe, Brussel