Hovedside Nyhetsbrev Kort fra Brussel 2012 Kort fra Brussel 3/2012
Kort fra Brussel 3/2012
torsdag 01. mars 2012 16:51

Har du problemer med å lese nyhetsbrevet? Last ned pdf versjon her.

Utdanning og forskning i EU - Heidi Tovsrud
Gjennom Høgskolen i Buskeruds medlemskap i Osloregionens Europakontor (ORE) fikk Heidi Tovsrud, Internasjonal koordinator og EU-rådgiver, muligheten til å hospitere på ORE i perioden 16-27. januar. To uker med faglig fordypning i forhold til EU-systemet, programmer, ordninger, politikk på forsknings- og utdanningsområdet med særlig henblikk på nye programmer som gjelder fra og med 2014. På agendaen stod både seminarer, foredrag, møter og studiebesøk. I hospitantrapporten kan man blant annet lese at oppholdet gav både inngående oversikt over utviklingen på det europeiske utdanningsfeltet og utdanningsprogrammene fra 2014 samt god innføring i politikken bak de nye forskningsprogrammene. I tillegg til full oversikt over oppholdet inneholder rapporten kontaktinformasjon og et stort antall weblinker til aktuelle saker og personer. Les rapporten her.
Nye regler for offentlige anskaffelser
I slutten av desember la Europakommisjonen frem forslag om mer fleksible regler for offentlige anskaffelser. Enklere, raskere og mer effektive offentlige anskaffelsesprosesser i hele EU skal blant annet gjøre det lettere for det offentlige å forhandle med leverandører og skal forenkle kravene til dokumentasjon. Lokale og regionale innkjøpere skal på den måten kunne benytte en enklere anskaffelsesprosedyre. Europakommisjonen legger opp til at de reviderte reglene skal gjelde i medlemslandene senest fra 30. juni 2014. Europakommisjonens direktivforslag er nå oversendt Rådet og Europaparlamentet, og Danmark har varslet at de vil prioritere arbeidet med lovpakken om offentlige anskaffelser under sin formannskapsperiode nå i første halvdel av 2012. Les mer om saken på NHOs hjemmeside.

Deltakelse i ekspertkomiteer og norsk garanti videreført
Innskuddsgarantidirektivet er ment å sikre forbrukerne hvis banken man har spart penger i går konkurs. Etter et vedtak gjort av Europaparlamentet i forrige uke kan Norge videreføre sitt garantinivå. Det vil si at man kan beholde den norske innskuddsgarantiordningen slik den er i dag, slik at den ikke blir begrenset av EUs lavere garantinivå. I tillegg får Norge og EFTA-landene mulighet til å delta i ekspertkomiteene som bistår Europakommisjonen i arbeidet med saker relatert til Schengen. Les mer om saken her.
Solidaritet med EU-regioner

I følge Barroso, president i Europakommisjonen, går veien ut av finanskrisen gjennom et ansvarlig og solidarisk samarbeid mellom medlemsland og europeiske regioner. ”Lokale og regionale myndigheter spiller en viktig rolle i gjennomføringen av EUs politikk, og skal derfor respekteres" sa Barroso under plenumsmøte i Regionskomiteen (CoR) i februar. Presidentens uttalelser kom da han svarte på en rekke spørsmål fra medlemmer av Regionskomiteen om regionenes og byenes deltagelse i EUs vekst og sysselsettingsinitiativer. Spørsmålene var spesielt knyttet til endringer i forvaltningen av EUs strukturfondsmidler. Regionene frykter at omfordelingen av ubrukte midler (til SMBer og sysselsetting blant ungdom) kun vil foretas på nasjonalt nivå. Europakommisjonen har uttalt at det er opp til nasjonale regjereringer å utforme skreddersydde strategier og spesifisere eller vurdere omfordelingen nærmere. Les mer om saken her.
EITs innovasjonspris
Vinnerne av årets EIT-pris (Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi) er kåret. Tre vinnere ble valgt ut fra totalt ni nominerte under European Entrepreneurship Summit som fant sted i Brussel 21. februar. Prisen, som handler om å synliggjøre dyktige gründere, gir anerkjennelse til og løfter frem suksessfulle tiltak som bidrar til innovasjon innenfor EITs tre sentrale temaområder: tilpasning til klimaendringer, fremtidens informasjonssamfunn og bærekraftig energi. EIT er ment å være et flaggskip i Europa for fremragende innovasjon, og er nært knyttet til EUs Lisboa-strategi for økt sysselsetting og vekst. EIT skal fremme og integrere høyere utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet, og skal komplettere andre initiativer og programmer innenfor forskning, utdanning og innovasjon i EU og deltakerlandene. Norge kan delta i instituttet på lik linje med EUs medlemsland. Les mer om dette her.

Ny strategi for bioøkonomi
Europakommisjonen lanserte nylig sin første strategi for utvikling av Europas bioøkonomi. Med en verdensbefolkning som er forventet å stige til ni milliarder i år 2050, og begrensede naturressurser som olje, gass og mineraler har Europa behov for fornybare energikilder, ny miljøteknologi og økt og bedre utnyttelse av bioressurser. Den nye strategien ”Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe” skal bidra til et skifte i Europas økonomi i retning av bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Parallelt med at EU offentliggjør denne strategien, fremmer Forskningsrådet forslaget «Norge i bioøkonomien» for 2013-budsjettet. Les mer om strategien her.

Urbact-nyhetsbrev på norsk
For første gang gir det europeiske utvekslings- og læringsprogram for bærekraftig byutvikling ut sitt nyhetsbrev på norsk. URBACT fremmer bærekraftig byutvikling i Europa og gjør byer i stand til å arbeide sammen for å utvikle løsninger på byenes utfordringer. Gjennom programmet kan byene utveksle arbeidsformer og erfaringer med fagpersoner som er involvert i storbypolitikk i hele Europa. URBACT består av 300 byer i 29 land og mer enn 5000 enkeltaktører deltar aktiv i samarbeidet. Les nyhetsbrevet her og mer om programmet på Interreg.no hjemmesiden.
Bærekraftige pensjoner

Europakommisjonen har lagt frem en hvitbok med forslag til politiske initiativer for å støtte EUs medlemsland i å reformere pensjonssystemene sine. Pensjon er per i dag hovedinntektskilden for ca. en fjerdedel av EUs befolkning. Rapporten ser blant annet på en rekke initiativ som skal bidra til å løse de store utfordringene pensjonssystemene står overfor. Blant de viktigste forslagene er følgende: bedre muligheter for eldre arbeidstakere i arbeidsmarkedet, utvikling av private kompletterende pensjonsordninger, bedring av sikkerheten ved kompletterende pensjonsordninger samt lengre arbeidsliv ved å knytte pensjonsalderen til forventet levetid, osv.  Les mer om hvitboken her og se video her.

Likestilling i styrer og ledelse

17. februar deltok EU-landene i et møte om kvinner i styrer og ledelse i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukerspørsmål (EPSCO). Der diskuterte man blant annet muligheter for å øke andelen kvinner i lederposisjoner for å skape en bedre kjønnsbalanse i styrerommene. Kvinner i styrerommene er et stort tema i EU og ifølge Petter Sørlien, likestilling- og ikke-diskrimineringsråd ved Norges delegasjon til EU, er norske erfaringer medvirkende til EUs dagsorden på likestillingsområdet. ”Kun 12 prosent av styremedlemmene i de største selskapene i EU er kvinner” kan man lese på EU-delegasjonens hjemmeside. I Norge ble kjønnskvoteringer introdusert for bedriftsstyrer i 2008, noe som har sikret minst 40 prosent kvinner i styrerommene. De fleste landene i EU stiller seg positive til et eventuelt forslag fra Europakommisjonen om regulering på europeisk nivå. Les mer om konklusjonene fra møtet på EU-delegasjonens hjemmeside.  
EU frykter lærermangel

En ny rapport fra Europakommisjonen varsler alvorlig lærermangel i fremtiden. Mangelen på lærere kan vise seg å bli en alvorlig trussel for Europa når det gjelder å utvikle det kunnskapsbaserte samfunnet, noe den kunnskapsbaserteøkonomien er helt avhengig av. Mange nærmer seg pensjonsalder og færre utdanner seg til lærere. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge i verste fall kan mangle mellom 18 og 20 000 lærere i 2020 Les mer her.
Syv Oscar-priser til europeiske filmer

Androulla Vassiliou, EUs kommisær for utdanning, kultur, flerspråklighet, sport, media og ungdom, er svært fornøyd med Oscar-suksessene The Artist og The Iron Lady.  ”Den europeiske filmindustrien har enda en gang vist at den kan konkurrere med de beste – og vinne” uttalte en stolt EU-kommisær. I år har ni av de nominerte filmene fått støtte gjennom EUs Mediaprogram for film. The Artist ble kåret til årets beste film på Oscar-seremonien. Filmen fikk totalt fem priser og ble dermed kveldens mest premierte. Meryl Streep vant en Oscar for beste kvinnelige hovedrolle, som Margaret Thatcher, i filmen The Iron Lady. Les mer her.

Konferanse om publikumsutvikling

Europakommisjonen planlegger en konferanse til høsten om publikumsutvikling i forbindelse med EUs nye kultur- og mediaprogram (for perioden 2014-2020). I denne sammenheng  ønsker kommisjonen å løfte frem noen gode eksempler på effektive publikumsutviklingsstrategier for hvordan man kan nå større kulturpublikum gjennom innovative prosjekter. Les mer om utlysningen her.

EU-delegasjonens journalistpris

EUs delegasjon til Norge vil for første gang i 2012 dele ut en journalistpris til unge, talentfulle journalister. Prisen deles ut for å skape oppmerksomhet om og fokus på Europa og europeisk samarbeid, og vil gå til en journalist som har skrevet en artikkel som fremmer europeisk samarbeid og forståelse. Les mer om prisen her.

EP poker, følger og deler...

Europaparlamentet (EP) har i lengre tid arbeidet aktivt og målrettet med kommunikasjon som verktøy for å skape en gjensidig forståelse for saker som opptar institusjonen og beslutninger den fatter. Med sitt eget info-team og dagens moderne sosiale medier ønsker Europaparlamentet å følge med i tiden og nå frem til EU-borgerne, det vil si treffe befolkningen der den befinner seg på nettet. Gjennom de seneste årene har Europaparlamentet lansert flere populære plattformer, hvor MEPer (Members of European Parliament) og EU-borgere kan møte hverandre. Har kan nevnes Twitter, LinkedIn, Facebook, Flickr, osv. Les mer om saken her.
Prosjektutviklingskurs – Fra idé til søknad, 11. april, HiBU

Osloregionens Europakontor inviterer ansatte hos våre medlemmer til et praktisk rettet prosjektutviklingskurs om hvordan jobbe fra idé til ferdig prosjektsøknad. Ansatte hos våre medlemmer inviteres til kurset EU-prosjekter – fra idé til søknad 11. april. Kurset vil passe for ansatte som vurderer å gå i gang med et europeisk prosjekt og som ønsker en grundig innføring i arbeid med EU-prosjekter. Kurset vil finne sted på Papirbredden i Drammen. Det er maksimalt 20 plasser til disposisjon og fordeling av plasser skjer etter først-til-mølla-prinsippet. Påmelding skjer ved å fylle ut skjemaet her. Fristen er 23. mars 2012. Les mer her.

European Design Days, 7.-8. juni 2012, Brussel
I begynnelsen av juni 2012 arrangerer ORE, i samarbeid med ERRIN-nettverket, en todagers konferanse med tema DESIGN. De europeiske designdagene (Design Days) vil finne sted i Brussel og
har som mål å bringe designfaglige miljøer, lokale og regionale beslutningstakere og EU-institusjoner sammen. Under konferansen vil det være både foredrag, debatt, kreative workshops og prosjektpresentasjoner. Mer informasjon finner du her.
Vellykket EU-prosjekt i Vestfold
Boken om prosjektet "Västerhavets kulturarv" ble lansert for mer enn femti frammøtte i Larvik Museum, torsdag 23. februar 2012. Etter tre spennende år, avsluttes prosjektet i sin nåværende form. Prosjektet er ett av 10 Interregprosjekter der Vestfold er med. Per-Eivind Johansen har som styremedlem i KASK fulgt prosjektet tett siden 2008. Fylkeskommunens støtte har også vært avgjørende, og innsatsen til Ivar Haug, fagansvarlig for internasjonal samhandling i Vestfold fylkeskommune. Utforming av søknader er en egen «vitenskap» i EU, og hans ekspertise har vært påkrevet i søknadsprosessen. Fylkeskommunen har også bidratt økonomisk med kr. 450 000.- til prosjektet, som er ett av 10 Interregprosjekter med Vestfold-deltakelse.

Prosjektboken «Västerhavets kulturarv» er redigert av Aina Aske og Maria Forneheim og har i alt 13 bidragytere. Det er hverdagsintegrasjonen i grevskapstiden på 1700-tallet, det handler om.  Hvordan folk rundt Skagerak og Kattegat samhandlet med hverandre den gang sjøen åpnet muligheter og landveis ferdsel knapt var mulig. En av bidragsyterne og deltaker i prosjektet er professor Arne Bugge Amundsen, Universitetet i Oslo. Han fortalte om hvordan prosjektet utviklet seg, og all den kunnskapen som er bygget opp om folks samhandling rundt det «protestantiske innerhavet», eller mulighetenes hav for kystfolket. Les mer om prosjektet på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside.

Fylkesbiblioteket i Oppland har søkt nytt EU-prosjekt

Oppland fylkesbibliotek har søkt et nytt prosjekt i Grundtvigprogrammet. Partnerne har i de siste månedene jobbet for å utvikle en søknad, som ble levert i slutten av februar. Åtte partnerorganisasjoner fra Norge, Nord-Irland, Tyrkia, Finland, Italia og Belgia står bak prosjektsøknaden. Prosjektets tittel er «The Stranger - Storytelling as a method for developing dialogues between majorities and minorities». Målet er å samle historier om «oss» og «dem» - om identitet og innvandreres opplevelse av å komme til et nytt land. Historiene vil danne utgangspunkt for gruppediskusjoner og språktrening, og partnerne ønsker å utvikle en håndbok som samler historier og tips om hvordan man kan lede flerkulturelle gruppediskusjoner. Deltakelse i EU-prosjekter gir merverdi til Oppland fylkesbiblioteks satsingsområder, og vil være en forlengelse av fylkesbibliotekets arbeid for å utvikle bibliotekene som flerkulturelle arenaer, og prosjektet «Bibliotekene som globale døråpnere».


 

Interreg IVA Sverige-Norge: 9. søkerunde, 15. mars 2012

Interreg IVA Sverige-Norge: 9. søkerunde, 19. mars2012

Grundtvig: Assistantships, Senior Volunteering Projects,  30. mars 2012

FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1, 1. mars 2012

Helseprogrammet, 9. mars 2012

Urbact II, 15. mars 2012

Ambient Assisted Living, mai 2012


Daphne III, 29. mars 2012

Aktiv Ungdom, 1. april 2012

Narkotikaprogrammet, 17.april 2012

Intelligent Energy Europe, 8. mai 2012

Uke 10
Aktiv Aldring-seminar, Oslo (HiOA)
8.mars-seminar, Brussel

Uke 11
Hamar kommune, formannskapet – studiebesøk Brussel

Uke 12
Årsmøte Osloregionens Europakontor, Brussel
Folkehelse studiereise, Brussel