Hovedside Nyhetsbrev Innovasjon og utvikling Kort fra Brussel - Samferdsel 2/2007
Kort fra Brussel - Samferdsel 2/2007
torsdag 06. desember 2007 09:16
Image

EU-prosjekter – fra idé til søknad 
22. og 23. januar 2008 arrangerer Osloregionens Europakontor kurs i utvikling av EU-prosjekter. Kurset er åpent for ansatte hos medlemmene til Osloregionens Europakontor (NB! Kurset er denne gangen IKKE tilpasset lærere).
Kurset har som målsetning å:
• Gi kunnskap om hvilke EU programmer som passer til dine aktiviteter
• Gi en teoretisk og praktisk innføring i utvikling av EU-prosjekter
• Inspirere til å tenke og jobbe europeisk
• Bevisstgjøre deltakerne i forhold til kulturforskjeller og språklig mangfold
Les mer om program og påmelding her:

”Towards a new culture for Urban mobility”
Dette er tittelen på Grønnboka om bytransport som Kommisjonen publisert den 25. september. Arbeidet med Grønnboka startet formelt i januar med en serie på 4 konferanser og en konsultasjonsfase som involverte alle relevante og interesserte stakeholders. Denne forberedelsesfasen til Grønnboka ble avsluttet med en konferanse i juni i år. – Europeiske byer er forskjellige, men de står overfor de samme utfordringene som trafikkopphoping, økt forurensing og klimaendringer, utalte Jacques Barrot, visepresident og kommissær for transport under lanseringen av Grønnboka. Byer eller urbane områder blir definert med innbyggere over 10 000, og det vil si at det er flere av byene i Osloregionen denne grønnboka er aktuell for. Det blir stilt 25 åpne spørsmål basert på hvordan man kan tilrettelegge for utvikling av bedre og mer miljøvennlig transportformer i Europas byer. Grønnboka understreker også viktigheten av nærhetsprinsippet i utformingen av nye transporttiltak og politikk for Europas byer. Konsultasjonsfasen vil vare frem til mars 2008. Les mer her.

Blåboka om en integrert maritim politikk for EU
EU-kommisjonen lanserte i oktober meddelelsen Et hav av muligheter: En integrert maritim politikk for EU. Meddelelsen og det tilhørende arbeidsprogrammet er tilsvaret på Kommisjonens konsultasjonsfase om en felles maritim politikk som ble avsluttet i juni. Forslaget til en integrert maritim politikk er forankret i Lisboa agendaen for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, og bygger på europeisk tradisjon og styrke innen maritim forskning, teknologi, og innovasjon. Medlemmene av Osloregionens Europakontor leverte innspill til grønnboka gjennom Østlandssamarbeidet og deres europeiske samarbeidsorganisasjoner som Nordsjøkommisjonen (NSC), konferansen for maritime og perifere regioner i Europa (CPMR), Baltic Sea States subregional Cooperation (BSSSC).

Det tilhørende arbeidsprogrammet til Blåboka vektlegger følgende prioriterte sektorområder for det videre arbeidet med en integrert maritim politikk i EU: Maritim transport uten grenser, maritim forskning, utvikling av nasjonal maritim politikk, europeisk nettverk for maritim overvåkning, klimaendringer for kystregioner, redusering av CO2 utslipp fra skipsfart, ulovlig fiske, nettverk for maritime klynger, og gjennomgang av arbeidsmarkedslovgivning for skipsfart og fiskesektoren. EUs stats og regjeringssjefer vil diskutere og behandle blåboken på det kommende toppmøte nå i desember. Det er planlagt en stor maritim konferanse om kommisjonens arbeid i mai 2008. Den første fremdriftsrapporten fra Kommisjonen i forhold til arbeidsprogrammet er forventet i mai 2009. Les mer her.
Meddelelse Arbeidsprogrammet Konsultasjonsrapport

Årsrapport på transeuropeiske transportnettverk
De europeiske koordinatorene for det transeuropeiske transportnettverket la nylig frem sin andre årsrapport om de prioriterte transportaksene i nettverket. Koordinatorene kom med statusrapport og anbefalinger til videre oppfølging av prosjekter i de prioriterte aksene. Norge kan ikke motta prosjektstøtte fra det transeuropeiske transportnettverket, men deler av Osloregionen er inkludert i det nordiske trianglet, som er en av de 30 prioriterte aksene. På bakgrunn av rapporten uttalte Barrot, EUs kommissær for transport, at man bør utvide og innlemme flere prosjekter enn de som er knyttet til infrastruktur for jernbane. Kommisjonen kommer derfor til å utnevne to nye koordinatorer for ”Motorways of the seas” og ”Inland waterways”. Les mer her.

På vei mot sikrere, renere, og smartere biler
Kommisjonen vil starte forhandlinger med den asiatiske og europeiske bilindustrien for å komme til enighet om et standardisert europeisk nødsystem for bruk i biler fra 2010. Nødsystemet, ”in-vehicle emergency call system” (eCall) - som er en del av EUs i2010 strategi - skal bidra til utviklingen av ny teknologi for sikrere, renere og smartere biler. En rekke aktører og land, deriblant Norge, deltar i dette initiativet for utviklingen av intelligente biler. Les mer her.

EU-kommisjonen fremmer frakttog framfor veitransport
EU-kommisjonen har lansert en plan for å gjøre godstransport med tog mer attraktiv. Planen inkluderer en forbedring av tider, punktlighet og kapasitet. Hensikten med at kommisjonen nå fremmer disse forslagene er at den ønsker å takle den manglende effektiviteten innen togfrakt for å få bukt med de miljømessige konsekvensene av at flest aktører fortsatt velger veitransport. Tiltakene er også ment å harmonisere størrelse og lengde på togene innen EU, ettersom godstogene ofte stoppes og forsinkes pga. medlemslandenes ulike standarder og regler. Les mer her.

EU øker støtten til ”grønnere” transport
Europeiske jernbanenettverk vil motta størsteparten av EUs fond i det europeiske transportnettverket (TEN-T) for perioden 2007 – 2013. Dette ble klart da EU-kommisjonen la frem sine forslag for prosjektstøtte for perioden 2007 – 2013 tidligere i høst. I utvelgelsen vil Kommisjonen prioritere internasjonale jernbaneprosjekter samt miljøvennlige transportløsninger. Kommisjonen har mottatt mer enn 221 prosjektforslag som søkte om mer enn 11 milliarder euro. De tilgjengelige midlene beløper seg derimot til bare 5.1 milliarder euro. Les mer om saken her.

EU lei av villedende flybilletter
EU kommisjonen gir flyselskaper en frist på 4 måneder (mars) til å fjerne misledende flypriser og betingelser fra sine nettsider. En større inspeksjon avslørte at mer enn halvparten av over 400 flyselskapers nettsider inneholdt villedende priser på flybilletter. Uten å nevne navn på hvilke selskaper det gjelder, påpekte EUs kommissær for forbrukerbeskyttelse at selskaper som ikke retter opp sine prisindikasjoner til å medføre riktighet innen fire måneder vil kunne bøtelegges og navngis. Hensikten med EU kommisjonens initiativ er å øke gjennomsynet og gjøre det enklere for forbrukere å sammenlikne priser som tilbys av ulike selskaper. Les mer om saken her.

EU kommisjonen i tettere samarbeid med bilindustrien
EU kommisjonen vil inngå i et tettere samarbeid med bilindustrien for å bedre kunne følge de nyeste utviklingene innen bilsektoren. Hensikten med det nye partnerskapet er hovedsakelig å bistå bilindustriarbeidere til å tilpasse seg forandring og til å øke konkurransedyktighet. Bilindustrien utgjør ca. 3 prosent av EUs BNP og skaper arbeidsplasser for mer enn 12 millioner europeere. Ifølge EU kommisjonens rapport vil den nye langsiktige strategien for bilindustrien skape et forum der aktører fra industrien får større mulighet enn før til å forutse og møte utfordringer på et tidlig stadium. Les mer om saken her.

Nytt direktiv for frakt av farlig gods 
8 % av den i alt økende godstransporten på Europas veier og jernbaner består av farlig gods som drivstoff og gass. Europaparlamentet ønsker at Kommisjonen skal legge frem et forslag på å samle all eksiterende lovgivning på frakt av farlig gods til et enkelt lovverk. Det er fire eksiterende direktiver og to bestemmelser som berører frakt av farlig gods som man ønsker forenklet og samlet til et direktiv. I tilegg vil man at direktivet skal gjelde innenlands vannveier som i dag ikke er inkludert. Et slikt nytt direktiv, som også berører Norge gjennom EØS-avtalen, vil bringe EU-lovgivning opp til dagens internasjonale standarder. Les mer her.

EU Parlamentet krever større ansvar fra oljeindustrien
EU-parlamentets miljøkomité stiller seg bak EU kommisjonens kritikk mot oljeindustrien og ber den ta større ansvar for å kutte miljøfarlige utslipp som oljeindustrien genereres. EU parlamentet krever blant annet at man trapper opp bruken av den mest avanserte teknologien for å erstatte vanlig bensin med biodrivstoff til bruk i biler og transportsektoren. Parlamentet regner med at dette vil bidra til å redusere utslipp av drivhusgasser med 1 prosent per år mellom 2011 og 2020. Les mer her.

Rådet har godkjent den tredje jernbanepakke
Etter fire års forhandlinger mellom EU-parlamentet og Rådet, godkjente Rådet i oktober den tredje jernbanepakken. Jernbanepakken innebærer en liberalisering av jernbanemarkedet i Europa, et europeisk sertifikat for lokførere og økte passasjerrettigheter. Les mer her.

Enighet om modernisering av det indre markedet for flytransport
Europaparlamentet og Rådet kom til enighet om moderniseringen av lovgivningen om det indre markedet for flytransport. Lovgivningsprosessen tok under ett år siden forslaget førstegang ble lansert av Kommisjonen, og den nye lovgivningen skal bidra til åpenhet om pris (ref. EU lei av villedende flybilletter), bedre kontroll av flyselskaper som sikrer passasjerenes flysikkerhet og rettigheter ved flyreiser. Les mer her.

Regionskomiteen: Galileo viktig for den europeiske økonomien
Det europeiske systemet for satelittnavigasjon er viktig for å styrke den regionale veksten og konkurranseevnen, heter det i rapporten vedtatt under novembersamlingen i Regionskommitteen. Uttalelsen fra Regionskommitteen er respons til Kommisjonens grønnbok om satellitt navigasjon systemer, rapportøren Petr Osvald fra Plzen, Tsjekkia mener utviklingen av det europeiske satellitt navigasjonssystemet er viktig for hele den europeiske økonomien. Les mer her.

Transportsaker for 2008:
Meddelelse om grønn transport der Kommisjonen vil presentere sitt arbeid om eksterne transportkostnader, Green propulsion, og ITS action plan.

Meddelelse om de eksterne transportkostnadene. Denne andre meddelelsen vil legge frem en modell for beregning og evaluering av de eksterne kostnadene ved ulike former for transport. Et lovforslag kan bli foreslått senere i 2008

Meddelelse om maritimtransportpakke. Denne meddelelsen er en del av handlingsplanen som ble presentert i blåboka om en integrert maritimpolitikk i oktober i år.

Gjennomgang av forordning 1406/2002 om opprettelsen av EMSA – European Maritime Safety Agency - grunnet utvidede oppgaver som havnekontroll, sikkerhet, forskning og utvikling av maritim politikk, samarbeid med tredjeland er saker som skal opp til vurdering.

Lovforslag om et indre maritimt marked. Dette lovforlaget vil rette seg mot såkalt ”short Sea Shipping” hvor de administrative prosedyrene må bli forenklet for å etablere et effektivt indre marked. Forslaget er en del av handlingsplanen som ble presentert i blåboka om en integrert maritimpolitikk i oktober i år.

Les mer i Kommisjonens arbeidsprogram for 2008