Kontaktperson:

Siri Svanemyr Eriksen

Tlf +32 (0)2 501 08 18

Mobil +32 (0) 498 970 569

E-post:  Siri Svanemyr Eriksen


Hvordan kan vi bistå?

  • Utarbeide og gjennomføre kurs og studiereiser
  • Abonner på nyhetsbrevet Kort fra Brussel Levekår ved å kontakte Anita
  • Formidle kontakt til relevante Europeiske miljøer og institusjoner
  • Bistå med prosjektutvikling
  • Besvare dine EU/EØS-relaterte spørsmål

Lenker

Hovedside Levekår & folkehelse

Levekår omfatter helse, arbeids- & sosiale forhold og rettferdighet. EUs medlemsland har ansvar for egen helsepolitikk, men EU vedtar en rekke lover knyttet til helse som implementeres i Norge. EU har også en rolle i helsepolitikken der denne har en europeisk dimensjon. Store deler av arbeids- og sosialpolitikken slik som arbeidsmarked, trygd og integrering har medlemslandene selv ansvar for. I henhold til EØS-avtalen må Norge alikevel følge EU når det gjelder fri flyt av arbeidstakere og forenkling av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

Fra 2014-2020 er EU inne i en ny programperiode hvor tidligere programmer som Progressprogrammet, Helseprogrammet og Daphne III erstattes med nye programmer. Det tredje helseprogrammet fokuserer på demografisk endring, utvikling av helsetjenester, å redusere helseforskjellene mellom land i Europa, å redusere utbredelsen av kroniske sykdommer, pandemier, grensekryssende sykdommer og forbedring av helseteknologi. Programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) erstatter blant annet det tidligere Progress- og EURES programmet. Norge vil delvis delta inn i dette programmet, innenfor områdene som går på modernisering av sysselsetting og sosialpolitikk, samt jobbmobilitet.

Tidligere programmer som Daphne III er nå underlagt programmet for Rettigheter og medborgerskap. Norge har i kommende periode ikke valgt å delta i rettighetsprogrammet som dekker temaet narkotika.2012 SIRG: Regions for Active Ageing
tirsdag 31. januar 2012 15:29

Osloregionens Europakontor deltar i Social Inclusion Regional Group, eller SIRG-nettverket, et nettverk bestående av Brussel-baserte regionskontorer som ønsker å sette fokus på regioners, fylker og kommuners bidrag til de europeiske tematiske årene. Nettverket ble etablert i 2010, som et regionalt svar på Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering. Nettverket organiserte en seminarrekke som la til rette for erfaringsutveksling mellom regioner og europeiske institusjoner og interesseorganisasjoner rundt temaene barnefattigdom, tilgang til arbeidsmarkedet, tilgang til sosial- og helsetjenester, likestilling og tiltak mot overgjeld.

Les mer …
 
Konferanser og seminarer om EY2012
fredag 27. januar 2012 09:36

Under finnes en oversikt over en rekke relevante seminarer og konferanser som organiseres i forbindelse med Det europeiske året for Aktiv Aldring og Solidaritet mellom Generasjonene (EY2012).

Les mer …
 
Publikasjoner, rapporter og ressurser
tirsdag 24. januar 2012 14:54

En rekke aktører på nasjonalt, europeisk og internasjonalt plan har publisert rapporter, anbefalinger og guider knyttet til hvordan man kan fremme Aktiv Aldring. Under finnes en kort beskrivelse og lenker til de mest relevante.

Les mer …
 
Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene
fredag 13. januar 2012 17:09

Befolkningen i Europa er i en aldringsprosess, og fra 2012 vil befolkningen som er i arbeidsdyktig alder reduseres, mens antall personer over 60 år regnes med å øke med to millioner per år. Hovedmålsettingen til EUs År for aktiv aldring er først å fremst å bidra til å skape en aktiv og bærekraftig aldringskultur i Europa. Det er også viktig å styrke solidaritetsfølelsen mellom generasjonene siden andelen eldre øker.

Les mer …
 
Seminar om Livslang Læring og frafall i skolen
fredag 16. desember 2011 14:2713. desember organiserte Osloregionens Europakontor, Den europeiske unions delegasjon til Norge, og Senter for Internasjonalisering av utdanning et seminar om EUs Livslang Læring-programmer og hvordan disse kan brukes mot frafall i skolen. Lars Myhr fra Høgskolen i Hedmark innledet om årsaker til, og mulige tiltak mot, frafall. I Norge fullfører mellom 60 og 80 prosent av elever skolegangen på normert tid. Gjennomføringsprosenten varierer regionsvis, og gutter har større sannsynlighet for å falle fra. Engasjement hjemmefra, struktur i skolen og utvikling av kvalitet i undervisningen er tiltak som kan bidra til at flere fullfører.

Les mer …
 
Utfordringer for regionale flyplasser
fredag 16. desember 2011 14:25

Den 13. desember ble det arrangert et seminar i Brussel i regi av Østfold fylkeskommune for AERs (Assembly of European Regions) arbeidsgruppe for regionale flyplasser. Per Inge Bjerknes, varaordfører i Østfold fylkeskommune, leder arbeidsgruppen som jobber med spørsmål som berører regionale flyplasser i Europa. Østfolds begrunnelse for å gå aktivt inn i AERs arbeidsgruppe var at fylket har en regional flypass (Moss lufthavn Rygge) og ønsket å dele informasjon og bygge nettverk med regioner som er i samme situasjon. Knut H. Ramtvedt, rådgiver i Østfold fylkeskommune, ledet seminaret og la frem en helt fersk rapport/analyse som Østfold har igangsatt.

Les mer …
 
Ny utlysning i Helseprogrammet – søknadsfrist 9. mars
fredag 16. desember 2011 14:23Utlysningen av prosjektmidler fra EUs helseprogram for 2012 er nå åpnet, med søknadsfrist 9. mars 2012. Programmet har til formål å øke helsetrygghet, redusere helseulikheter og spre informasjon på helseområdet. Blant utlysningens priorieteringer er støtte til Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring; initiativ på lokalt nivå og i skoler for å forebygge overvekt og fedme blant barn og ungdommer; og tiltak for å forebygge og redusere alkoholrelaterte skader. Andre prioriteringer og mer informasjon om utlysningen finner du her.

 
Innovasjonspartnerskap for Aktiv og Sunn Aldring
mandag 28. november 2011 14:51

7. november ble den strategiske implementeringsplanen for Innovasjonspartnerskap for Aktiv og Sunn Aldring offentliggjort.Fem Joint Actions vil bli lansert i løpet av 2012:
•    Innovative metoder for å sikre at pasienter følger legens anvisninger og resepter. Her ønskes det deltakelse fra minst 30 regioner
•    Innovative metoder for å forebygge fall og stille tidlig sykdomsdiagnose for eldre
•    Samarbeid for å forebygge funksjonsnedsetting, med særlig fokus på feilernæring
•    Spredning av vellykkede innovative modeller for integrert behandling av kroniske sykdommer blant eldre pasienter
•    Forbedre spredingen av vellykkede teknologiske hjelpemidler som fremmer selvstendig livsførsel for eldre gjennom å fremme interoperabilitet og felles standarder.
I tillegg vil det legges vekt på nettverksarbeid og erfaringsutveksling rundt innovasjon for eldrevennlige byninger og byer. Les mer her.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

side 4 av 10